Деякі нюанси нормотворчості, або правильно рахуємо абзаци пунктів Особливостей

Деякі нюанси нормотворчості, або правильно рахуємо абзаци пунктів Особливостей

Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників↗, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України (далі — КМУ) від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості↗), є урядовим підзаконним нормативно-правовим актом правовстановлюючого характеру, дію якого, відповідно до пункту 3⁷ Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII↗ (далі — Закон↗), умовно можна прирівнювати за юридичною силою до сили Закону↗.

Такі нормативно-правові акти складаються за Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою КМУ від 06.09.2005 № 870↗ (далі — Правила↗). Зокрема, Правилами↗ визначають загальні підходи до підготовки проєктів актів КМУ (постанов і розпоряджень), їх форму, структуру та техніко-юридичні особливості розроблення з урахуванням нормопроєктувальної техніки. Тим самим, враховуючи приписи Правил↗, слід правильно аналізувати структуру норм Особливостей↗ з урахуванням змін, у тому числі в частині нумерації абзаців. Нумерації пунктів чи підпунктів чіпати не будемо, оскільки тут само собою все зрозуміло. Тобто ми конкретно бачимо їх нумерацію. Інша справа — проаналізувати номер абзацу норми, враховуючи численні зміни до нормативно-правового акта.

Нагадаю, що Особливості↗ отримали вже 22-гі зміни. За таких численних змін важко правильно зорієнтуватись, на який саме припис посилається уповноважений орган, орган фінансового контролю, орган оскарження чи контрагент, коли таке посилання стосується номера абзацу.

Відповідно до пункту 27 Правил↗ змінами, що вносяться до акта КМУ, може бути передбачено нову редакцію абзацу чи доповнення пункту або підпункту новим абзацом. Також може бути визначено втрату чинності конкретного абзацу.

Згідно з підпунктами 4↗ і 6 пункту 36 Правил↗ доповнення пункту абзацом провадиться із зазначенням місця відповідного абзацу у тексті. 

Текст проєкту акта доповнюється новим абзацом, якщо абзац розміщується на початку або всередині пункту. Наприклад: 

«Доповнити пункт 4 після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

„державну експертизу проектів будівництва потенційно небезпечних об'єктів виробничого призначення у частині протиаварійного захисту“». 

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.

Визнання такими, що втратили чинність, або виключення абзаців, пунктів, розділів (підрозділів) не потребує зміни нумерації інших абзаців, пунктів, розділів (підрозділів).

Враховуючи положення пункту 36 Правил↗, визначимось, як правильно рахувати абзаци в пунктах урядового нормативно-правового акта, такого як Особливості↗, на прикладі пункту 13 Особливостей↗. За редакції від 19.05.2023 в цю норму вже внесено шість змін, у тому числі шляхом виключення та доповнення приписів.

Абзац 1↗: 13. Придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли: 

(Завжди першим абзацом рахуємо той абзац, з якого починається пункт, а саме з номером пункту);

Абзац 2↗: Виключено.

(Раніше це був підпункт 1↗. Тепер умовно рахуємо як порожній абзац)

Абзац 3↗: 2) замовник або його відокремлений підрозділ, що здійснює закупівлю згідно з абзацом 2 пункту 15 Особливостей↗, перебуває на території активних бойових дій, які не були завершені на дату укладення договору про закупівлю;

Абзаци 4–8↗: Виключено. 

(Раніше це був підпункт 3↗. Як і абзац 2, умовно рахуємо як порожні абзаци);

Абзаци 9–21↗: (це наступні підпункти 4–11↗):

4) існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електронного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником;

5) роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання в одному з таких випадків:

предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання;

укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу;

відсутність конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником;

необхідність захисту прав інтелектуальної власності;

укладення договору про закупівлю з постачальником «останньої надії» або з постачальником універсальної послуги на постачання електричної енергії або природного газу;

6) відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з Особливостями↗, у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 Особливостей↗), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації;

7) після укладення договору про закупівлю у замовника виникла необхідність у постачанні додаткового обсягу товару тим самим постачальником, якщо в разі зміни постачальника замовник буде вимушений придбати товар з іншими технічними характеристиками, що призведе до виникнення несумісності, пов’язаної з експлуатацією і технічним обслуговуванням, або у разі, коли така закупівля зумовлена змінами до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я. Закупівля додаткового обсягу товару в того самого постачальника здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість такого постачання не перевищує 50 відсотків ціни договору про закупівлю;

8) у замовника після укладення договору про закупівлю виникла необхідність у закупівлі додаткових робіт чи послуг, пов’язаних з предметом закупівлі основного договору, в того самого виконавця робіт/надавача послуг. Можливість і умови виконання таких додаткових робіт чи надання послуг можуть бути передбачені в основному договорі про закупівлю, укладеному за результатами проведення закупівлі. Закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця робіт/надавача послуг здійснюється протягом трьох років після укладення договору про закупівлю, якщо загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50 відсотків ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі;

9) здійснюється закупівля послуг з адвокатської діяльності;

10) здійснюється закупівля юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України;

11) здійснюється закупівля послуг, необхідних для проведення спортивних заходів, спортивних змагань, заходів з фізичної культури і спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на відповідний рік;

Абзац 22↗: Виключено 

(Раніше це був підпункт 12↗. Тепер умовно рахуємо як порожній абзац);

Абзац 23↗: 13) здійснюється закупівля товарів, робіт та послуг для/з будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури;

Абзац 24↗: Виключено 

(Раніше це був підпункт 14↗. Тепер умовно рахуємо як порожній абзац);

Абзац 25↗: 15) здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для здійснення заходів, спрямованих на забезпечення захисту об’єктів підприємств, установ та організацій електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового та нафтогазового комплексів, у тому числі для організації захисту їх працівників у частині будівництва, створення та облаштування об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також для відновлення зруйнованих або пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації таких об’єктів;

Абзац 26↗: 16) закупівля із застосуванням електронного каталогу не відбулася або в електронному каталозі відсутній необхідний замовнику товар, якщо така закупівля була проведена відповідно до пункту 5 розпорядження КМУ від 25.09.2019 № 846 «Про визначення державної установи «Професійні закупівлі» централізованою закупівельною організацією»↗ (Офіційний вісник України, 2019 р., № 77, ст. 2660) - із змінами, внесеними постановою КМУ від 16.05.2023 № 491↗

(Змінами від 20.05.2023 пункт 13 Особливостей↗ доповнено підпунктом 16↗. Тобто новим 26 абзацом↗);

Абзаци 27–28↗: 17) здійснюється закупівля програмного забезпечення, засобів зв’язку, пристроїв та засобів мережевої безпеки та інших засобів захисту технічної та інформаційної інфраструктури Апаратом Ради національної безпеки і оборони України для забезпечення функціонування та розвитку Головного ситуаційного центру України у разі, коли інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про проведення відкритих торгів та/або в тендерній документації, є інформацією з обмеженим доступом або коли її розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці;

18) здійснюється закупівля природного газу суб’єктом ринку природного газу, на якого Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII↗ покладено спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу; 

(Змінами від 02.11.2023 пункт 13 Особливостей↗ доповнено підпунктами 17 і 18↗. Тобто новими 27 і 28 абзацами↗);

Абзац 29↗: 19) здійснюється закупівля послуг, пов’язаних із створенням або залученням фінансових інструментів, гарантій, кредитів або грантів, а також послуг, пов’язаних із створенням інструментів страхування, перестрахування та/або відшкодування збитків від воєнних ризиків торгових суден, задіяних у перевезенні українських експортних товарів. 

(Змінами від 04.11.2023 пункт 13 Особливостей↗ доповнено підпунктом 19↗. Тобто новим 29 абзацом↗. Тим самим нумерацію наступних абзаців зміщено);

Абзаци 30–34↗: Придбання замовниками товарів і послуг, вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень та є меншою, ніж 200 тис. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли закупівля товарів і послуг здійснюється у підприємства або організації, що засновані громадською організацією осіб з інвалідністю та отримали дозвіл на право користування пільгами з оподаткування відповідно до законодавства.

За результатами закупівлі, здійсненої відповідно до цього пункту, замовники оприлюднюють в електронній системі закупівель звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, відповідно до пункту 3⁸ розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону↗.

У разі укладення договору про закупівлю відповідно до цього пункту замовник разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до цього пункту. Обґрунтування у вигляді розпорядчого рішення замовника або іншого документа готується уповноваженою особою або іншою службовою (посадовою) особою замовника та погоджується (затверджується) керівником замовника або іншою особою, визначеною керівником замовника. У разі укладення договору про закупівлю відповідно до підпунктів 15↗, 17, 18 пункту 13 Особливостей↗ замовник може не публікувати договір про закупівлю та/або додатки до нього.

У разі коли оприлюднення в електронній системі закупівель інформації про місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг (оприлюднення якої передбачено Законом↗ та/або Особливостями↗) несе загрозу безпеці замовника та/або постачальника, така інформація в договорі про закупівлю, який укладається відповідно до цього пункту та оприлюднюється в електронній системі закупівель, може зазначатися як назва населеного пункту місцезнаходження замовника та/або місцезнаходження (для юридичної особи)/місце проживання (для фізичної особи) постачальника (виконавця робіт, надавача послуг), та/або назва населеного пункту, в який здійснюється доставка товару (в якому виконуються роботи чи надаються послуги).

Звіт про виконання договору про закупівлю, укладений відповідно до цього пункту, не оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель. 

(Перед доповненням пункту 13 Особливостей↗ підпунктами 16–19↗ ці п'ять останніх абзаців, відповідно, були абзацами 26–30↗. Тим самим, керуючись положеннями підпункту 4 пункту 36 Правил↗, їх нумерацію зміщено).

Розглянемо і пункт 47 Особливостей↗, адже в ньому виключено абзац 14↗. Тут ми також вважаємо абзац 14 порожнім, а тому абзаци 15–18↗ пункту 47 Особливостей↗, враховуючи припис підпункту 6 пункту 36 Правил↗, не змінили свого порядку. На цьому також наголосив уповноважений орган у відповіді на запит 224/2024↗.

Тож, якщо у вас виникли запитання, зокрема щодо трактування структури норми законодавства у сфері публічних закупівель, звертайтесь до ТОВ «Тендерне агентство Радник»↗ за послугою з усної/письмової консультації↗ вартістю від 190,00 грн.

Академією Радник↗ розроблено онлайн-марафон для закупівельника «Від початківця до експерта з публічних закупівель»↗, на якому ви отримаєте як теоретичні, так і практичні знання щодо використання закупівельного законодавства.

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»