Інформація про спосіб підтвердження наявності фінансової спроможності

Інформація про спосіб підтвердження наявності фінансової спроможності

Відповідно до статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі — Закон) у тендерній документації зазначаються один або декілька кваліфікаційних критеріїв та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством.

Одним із кваліфікаційних критеріїв, що підтверджує фінансову стабільність учасника, відповідно до статті 16 Закону є наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

Законом чітко зазначено, що цей критерій підтверджується фінансовою звітністю.

Також частина 3 статті 16 Закону встановлює замовнику обмеження щодо вимоги надання підтвердження обсягу річного доходу (виручки) у розмірі, більшому, ніж очікувана вартість предмета закупівлі (пропорційно очікуваній вартості частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівлі на частини).

Розглянемо висновок Держаудитслужби про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2021-07-20-002730-b щодо зазначення замовником способу підтвердження відповідності учасників критерію фінансової спроможності.

Замовником у пункті 4 «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю» Додатка 2 «Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям» тендерної документації зазначено надати:

  1. копії фінансової звітності за попередній фінансовий період;
  2. оригінал(и) довідки(ок) з обслуговуючого(их) банку(ів) про поточний стан рахунку (відповідає, якщо на рахунку є не менше 20 % відсотків від вартості закупівлі);
  3. довідку про відсутність простроченої заборгованості за кредитами, видану уповноваженим органом не раніше ніж за 30 днів до дати розкриття тендерних пропозицій.

Частиною 3 статті 22 Закону зазначено, що тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Проте Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Мінфіну України від 07.02.2013 № 73 (далі —Національне положення), визначено склад фінансової звітності, а саме: баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал і примітки до фінансової звітності.

Тобто, як зазначено вище, єдиним способом підтвердження фінансової спроможності є лише фінансова звітність, конкретний перелік якої встановлений Національним положенням.

Тому відповідно до висновку Держаудитслужби, за результатами аналізу питання відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено, що замовником у Додатку 2 «Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям» тендерної документації зазначено вимогу надання документів, не передбачених статтею 16 Закону, чим порушено вимоги частини третьої статті 22 Закону.

Держаудитслужба зобов’язала замовника, зокрема, вжити заходів, передбачених частиною 1 статті 32 Закону (відмінити тендер через неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень, які неможливо усунути) та протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель, викладеного у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про причини неможливості усунення виявленого порушення.

Також варто зазначити, що згідно з частиною 4 статті 22 Закону тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників, а також вимог щодо документального підтвердження інформації про відповідність вимогам тендерної документації, якщо така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

У свою чергу Реєстр заяв про розстрочення, відстрочення грошового зобов’язання чи податкового боргу  та Фінансова звітність (звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), подані як додаток до звітної (звітної нової) податкової звітності за річний податковий (звітний) період відповідно до пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України) відносяться до відкритих даних та оприлюднюються  Державною податковою службою України, тож замовник не має права вимагати від учасника підтвердження даної інформації.

Дата публікації: 27.08.2021