Зміни в статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі»

Зміни в статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі»

26.06.2021 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України „Про публічні закупівлі“ та інших законів України щодо вдосконалення системи функціонування та оскарження публічних закупівель» від 03.06.2021 № 1530-IX (далі – Закон № 1530), за яким внесені зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон № 922), зокрема, згідно з пунктом 12 розділу 1 Закону № 1530 статтю 18 Закону № 922 викладено в новій редакції.

Розглянемо, яких же змін зазнала стаття 18 Закону № 922 у новій редакції порівняно з попередньою редакцією цієї норми.

1. Відповідно до абзацу 1 частини 2 статті 18 Закону № 922 скарга до органу оскарження подається суб’єктом оскарження у формі електронного документа через електронну систему закупівель.

Нову редакцію цієї частини доповнено абзацами  2 і 3 такого змісту:

«Суб’єкт оскарження подає скаргу в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису, що вважається таким відповідно до Закону України „Про електронні довірчі послуги“, шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається у повному обсязі інформація, передбачена частиною п’ятою цієї статті.

Якщо оскаржуються умови тендерної документації, разом із скаргою мають бути завантажені документальне підтвердження / докази».

Таким чином, тепер скарга обов’язково подається у формі електронного документа з накладенням саме кваліфікованого електронного підпису, а у випадку оскарження умов тендерної документації — з додаванням документів, що підтверджують доводи скаржника.

2. Абзац 2 частини 2 статті 18 Закону в редакції до 26.06.2021 зазнав уточнення і викладений  у такій редакції:

«За подання скарги до органу оскарження справляється плата через електронну систему закупівель».

Отже, прибрано слова «в день подання скарги».

«Після здійснення оплати скарга автоматично вноситься до реєстру скарг і формується її реєстраційна картка, яка разом із скаргою автоматично оприлюднюється в електронній системі закупівель».

3. Також частину 2 доповнено останнім абзацом, згідно з яким суб’єкт оскарження несе відповідальність за точність та достовірність інформації, що надається шляхом заповнення електронної форми. При цьому ризики настання негативних наслідків, пов’язаних з наданням суб’єктом оскарження неточної або недостовірної інформації шляхом заповнення електронної форми, несе суб’єкт оскарження.

Тобто цією нормою законодавець поклав усю відповідальність за точність і достовірність інформації, викладеної в скарзі, на скаржника.

4. Норма пункту 4 частини 5 статті 18 Закону № 922 в редакції до 26.06.2021 зазнала уточнення. Тепер ця норма передбачає, що скарга повинна містити інформацію обґрунтування наявності саме у суб’єкта оскарження порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи.

5. Законодавець доповнив перелік інформації, яку обов’язково повинна містити скарга, що викладено в частині 5, а саме в пункті 5 частини 5 статті 18 Закону № 922 нової редакції.

Таким чином, скарга повинна містити також перелік документів (доказів), що підтверджують наявність у суб’єкта оскарження порушених прав та охоронюваних законом інтересів з приводу рішення, дії чи бездіяльності замовника, що суперечать законодавству у сфері публічних закупівель і внаслідок яких порушено право чи законні інтереси такої особи, пов’язані з його участю в процедурі закупівлі, у випадку, якщо скарги стосуються тендерної документації та/або стосуються прийнятих рішень, дії чи бездіяльності замовника, що відбулись до закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій.

6. Норма абзацу 7 частини 5 статті 18 Закону № 922 в редакції до 26.06.2021 дещо уточнена в новій редакції. Тепер за абзацом 8 частини 5 статті 18 Закону № 922 нової редакції до скарги додаються документи та матеріали (за наявності) в електронній формі (в тому числі у форматі pdf), що підтверджують інформацію, викладену у скарзі, та порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника.

7. Нову редакцію частини 5 статті 18 Закону № 922 доповнено такою нормою: якщо суб’єкт оскарження має намір взяти участь у розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу, разом із скаргою він подає до органу оскарження відповідну заяву у формі електронного документа шляхом її завантаження через електронну систему закупівель у строк, встановлений для подання скарги.

8. Частину 7 статті 18 Закону № 922 нової редакції уточнено, а саме інформацією, що розмір плати стягується саме за подання скарги.

9. У частині 8 статті 18 Закону № 922 нової редакції обмежено строк подання скарг, що стосуються прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника, що відбулися до закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій. Тобто такі скарги можуть подаватися протягом 10 днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав унаслідок рішення, дії чи бездіяльності замовника, але не пізніше ніж за чотири дні до встановленого на момент прийняття такого рішення, дії чи бездіяльності замовника кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

За попередньої редакції згадані скарги можна було подавати до органу оскарження з моменту оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, установленої для подання тендерних пропозицій.

10. Абзац 4 частини 8 статті 18 в редакції до 26.06.2021 уточнено новою редакцією статті 18 Закону № 922 абзацом 5 частини 8: якщо до тендерної документації замовником вносилися зміни, у такому разі після закінчення строку, встановленого для подання скарг, передбаченого абзацом першим цієї частини, положення тендерної документації, до яких зміни не вносилися, не підлягають оскарженню.

11. У частині 9 статті 18 Закону № 922 нової редакції змінено строки щодо оскарження умов зміненої тендерної документації, коли термін оскарження сплив.

Так, за попередньої редакції цієї норми передбачалось, що після закінчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицій в оголошенні про проведення конкурентної процедури закупівлі, скарги можуть подаватися лише щодо змін до тендерної документації, внесених замовником.

Тепер після закінчення строку, встановленого для подання скарг, передбаченого абзацом першим частини восьмої цієї статті, скарги можуть подаватися лише щодо змін до тендерної документації, внесених замовником, протягом 10 днів з моменту оприлюднення таких змін на вебпорталі Уповноваженого органу, але не пізніше ніж за чотири дні до дати, встановленої для подання тендерних пропозицій, яка була встановлена під час внесення таких змін.

12. У пункті 4 частини 12 статті 18 Закону № 922 нової редакції орган оскарження залишає скаргу без розгляду в разі, якщо до моменту оприлюднення скарги замовником прийнято рішення про відміну тендеру чи визнання його таким, що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі, крім випадку оскарження будь-якого з цих рішень.

За попередньої редакції орган оскарження залишав скаргу без розгляду у випадку прийняття замовником такого рішення до дня подання скарги.

13. Для підкріплення норми абзацу 9 частини 5 статті 18 Закону № 922 нової редакції в абзаці 2 частини 15 статті 18 Закону № 922 нової редакції уточнено, що за попереднім письмовим бажанням однієї із сторін, зазначеним у скарзі (для скаржника) або поясненні (для замовника), на засідання Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель запрошуються сторони (суб’єкт оскарження та замовник) для надання додаткових пояснень тощо, при цьому суб’єкт оскарження, замовник та інший учасник процедури закупівлі (якщо оскаржується рішення замовника, прийняте щодо його тендерної пропозиції) мають право брати участь в такому розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу, і такий розгляд скарги є відкритим, усі бажаючі можуть бути присутніми на її розгляді. Відсутність сторін на засіданні Комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель, не перешкоджає прийняттю рішення за результатами розгляду скарги.

За попередньої редакції статті 18 Закону № 922 була відсутня необхідність у попередньому письмовому волевиявленні сторін щодо участі в засіданні для надання додаткових пояснень. Тепер для участі в засіданні щодо розгляду скарги сторонам оскарження необхідно подати письмове клопотання, у якому відобразити відповідний намір.

Також за цією нормою законодавець надав право іншим учасникам закупівлі, прийняті рішення щодо яких оскаржуються, брати участь у такому розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу.

14. За нової редакції частини 15 статті 18 Закону № 922 резолютивна частина рішення, прийнятого органом оскарження, проголошується прилюдно лише за результатами відкритого розгляду скарги.

15. Згідно з абзацом 1 частини 16 статті 18 Закону № 922 попередньої редакції орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі в межах одержаної за скаргою інформації та інформації, розміщеної в електронній системі закупівель. Рішення за результатами розгляду скарг приймаються органом оскарження виключно на його засіданнях.

Тепер орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на підставі інформації, розміщеної в електронній системі закупівель станом на момент подання скарги, та інформації, одержаної за скаргою.

16. В абзацах 6, 7 і 8 частини 16 статті 18 Закону № 922 нової редакції уточнено порядок подання інформації на запит органу оскарження. Так, замовники, учасники процедури закупівлі, контролюючі органи, Уповноважений орган, інші особи протягом трьох робочих днів з дня отримання запиту органу оскарження, але не пізніше дня, що передує дню розгляду скарги, повинні подати до органу оскарження шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель відповідні інформацію, документи та матеріали щодо проведення процедур закупівель.

Інформація, документи та інші матеріали, які суб’єкт оскарження та/або замовник вважають необхідними долучити до розгляду скарги, повинні бути подані не пізніше ніж за три робочі дні до дати розгляду скарги Комісією з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Комісія) через електронну систему закупівель. Зазначена інформація, документи та матеріали подаються в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису, що вважається таким відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги», шляхом заповнення електронних форм з окремими полями.

У разі порушення суб’єктом оскарження, замовником строків та порядку подання інформації, передбачених цією частиною, така інформація може бути не врахована органом оскарження під час розгляду такої скарги.

17. Згідно зі змінами, що викладені в абзаці 1 частини 17 статті 18 Закону № 922, електронна система закупівель автоматично призупиняє початок електронного аукціону та не оприлюднює рішення замовника про відміну тендеру чи визнання його таким, що не відбувся, відміну переговорної процедури закупівлі, договір про закупівлю і звіт про результати проведення закупівлі після оприлюднення в електронній системі закупівель скарги. За попередньої редакції цієї норми такі обставини мали місце після подання суб’єктом оскарження скарги до органу оскарження.

18. За нової редакції абзацу 5 частини 17 статті 18 Закону № 922 крім строків, передбачених частиною 6 статті 33 і частиною 7 статті 40 Закону № 922, розгляд скарги тепер також зупиняє перебіг строків, установлених частинами 10 та 12 статті 29 Закону № 922. Тобто тепер розгляд скарги зупиняє перебіг строків для розгляду тендерних пропозицій учасників.

19. Стаття 18 Закону № 922 в редакції Закону № 1530, зокрема частини 1 і 15, а також абзаци 5 і 7 частини 16, встановлюють положення щодо виконання повноважень Комісіями. Проте ці положення набирають чинності з дня утворення Комісій.

У статті щотижневого блогу Тендерного агентства Радник «Нове в діяльності органу оскарження», яка опублікована 05.03.2021 (https://goszakupka.com.ua/nove-v-diyalnosti-organu-oskarzhennya/), було розглянуто зміни до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 № 3659-XII, внесені згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель» від 05.02.2021 № 1219-IX (далі – Закон № 1219), зокрема, за якими встановлено положення про створення Комісій, в склад яких будуть входити уповноважені з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Уповноважений), що не є державними уповноваженими Антимонопольного комітету України (далі – Державний уповноважений).

Відповідно до пункту 3 прикінцевих та перехідних положень Закону № 1219 установлено, що повноваження постійно діючої адміністративної колегії (колегій) з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (далі – Колегія) покладаються на Комісії з дня їх утворення. До призначення уповноважених, а також у разі необхідності їхні повноваження виконують Державні уповноважені.

Станом на сьогодні Комісії не утворені. Таким чином, Колегії продовжують розгляд скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

Варто зазначити, що на офіційному сайті Верховної Ради України оприлюднено Закон № 922 зі змінами згідно з Законом № 1530 з урахуванням положень щодо виконання повноважень Комісіями. Також перед текстом статті 18 Закону № 922 наявна примітка такого змісту: «Щодо набрання чинності положень статті 18 в частині виконання повноважень органу оскарження та функціонування Комісії див. пункт 1 розділу II Закону № 1530-IX від 03.06.2021». Тобто, користуючись зазначеним ресурсом, ми беремо до уваги положення щодо виконання повноважень Комісіями лише у випадку їх утворення.

Дата публікації: 16.07.2021