Погодження завдань, проєктів, робіт з інформатизації НПІ

Погодження завдань, проєктів, робіт з інформатизації НПІ

Останнім часом надходить чимало звернень щодо того, чи необхідно погоджувати завдання, проєкти, роботи з інформатизації Національної програми інформатизації (НПІ), адже постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації»↗ (далі — Постанова № 1352), якою передбачалось їх погодження, втратила чинність.

Так, дійсно, Постанова № 1352 втратила чинність. Проте їй на заміну прийшла постанова КМУ від 02.02.2024 № 119 «Деякі питання Національної програми інформатизації» (далі — Постанова № 119)↗, яка набула чинності 08.02.2024 і якою затверджено Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації↗ (далі — Положення) та Порядок проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових↗ (далі — Порядок проведення експертизи).

Наказом Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 затверджено Методику визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації ↗ (далі — Методика).

Згідно з Методикою до завдань, проєктів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації належать завдання, проєкти, закупівля товарів, робіт та послуг, що виконуються в межах бюджетних програм або здійснюються в інтересах замовників за кошти державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, і відповідають кодам Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»↗, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 № 1749, що наведені у Переліку кодів Національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», що визначають належність бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації Національної програми інформатизації↗ (далі — Перелік).

До Переліку входять такі коди CPV*:

30200000-1 — Комп’ютерне обладнання та приладдя;

32320000-2** — Телевізійне й аудіовізуальне обладнання;

32400000-7 (крім 32440000-9) — Мережі;

32540000-0 — Комутаційні щити;

32570000-9 — Комунікаційне обладнання;

32580000-2 — Інформаційне обладнання;

35710000-4 — Системи керування, контролю, зв’язку та комп’ютерні системи;

48000000-8 — Пакети програмного забезпечення та інформаційні системи;

71200000-0*** — Архітектурні та супутні послуги;

71300000-1*** — Інженерні послуги;

72000000-5 — Послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки;

73100000-3**** — Послуги у сфері наукових досліджень та експериментальних розробок;

73200000-4**** — Консультаційні послуги у сфері НДДКР;

73300000-5**** — Проектування та виконання НДДКР.

* Розділ, група, клас загалом або категорія.

** Застосовується у разі закупівлі за кодом ДК 021:2015: 32323500-8 Системи відеоспостереження.

*** У разі, якщо при розробленні проєктно-кошторисної документації об’єкта будівництва та/або при виконанні будівельних робіт передбачаються технічні, технологічні, інженерні рішення інформатизації та/або їх кошторисна вартість, за умови, що вартість таких складових дорівнює або перевищує суму, наведену в пункті 13 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.08.1998 № 1352 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 582). 

Проте оскільки Постанова № 1352 втратила чинність, доцільно орієнтуватись на вартісні межі, передбачені Постановою № 119.

**** У разі, якщо послуги належать до сфер інформаційних систем, інформаційних технологій, програмного забезпечення або містять у складі роботи або послуги у сфері інформатизації.

Повернемось до Положення. Які ж вартісні межі передбачені щодо погодження завдання, проєктів, робіт з інформатизації НПІ?

Пунктом 8 Положення↗ визначено, що під час виконання завдань, проєктів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, що виконуються за рахунок бюджетних коштів та/або спрямовані на виконання функцій держави чи органу місцевого самоврядування, замовники беруть бюджетні та/або фінансові зобов’язання та здійснюють платежі за завданнями, проєктами, роботами з інформатизації Національної програми інформатизації після їх погодження із генеральним замовником.

Генеральний замовник — це Генеральний державний замовник Національної програми інформатизації (далі — генеральний замовник) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій та технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації. Наразі це Мінцифри.

Замовники завдань, проєктів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації (далі — замовники) — суб’єкти, які беруть участь у формуванні та виконанні Національної програми інформатизації.

  • Погодження завдань, проєктів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, очікувана вартість яких дорівнює або перевищує 500 тис. гривень, а в разі закупівель послуг із підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, коли їх вартість перевищує 1 тис. гривень, здійснюється генеральним замовником за результатами експертизи, проведеної відповідно до Порядку проведення експертизи Національної програми інформатизації та її складових, затвердженого Постановою № 119↗.

Відповідно до пунктів 4, 7 Порядку проведення експертизи↗ експертизу проводить організатор експертизи Національної програми інформатизації (далі — організатор експертизи), визначений Кабінетом Міністрів за пропозицією генерального замовника. Об’єкти експертизи можуть подаватися на первинну, повторну, додаткову або контрольну експертизи.

Розпорядженням КМУ від 28.03.2023 № 261-р↗ Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту інформації визначено організатором експертизи Національної програми інформатизації.

  • Також відповідно до пункту 9 Положення↗ під час виконання Національної програми інформатизації замовники погоджують завдання, проєкти, роботи з інформатизації Національної програми інформатизації, що належать до сфери національної безпеки і оборони, потребують реалізації заходів зі створення або модернізації об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, захисту інформації та кіберзахисту з Адміністрацією Держспецзв’язку в разі, коли їх очікувана вартість дорівнює або перевищує 500 тис. гривень.
  • Погодження завдань, проєктів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації вартістю меншою, ніж визначена в абзаці другому пункту 8, здійснюється шляхом повідомлення генеральному замовнику про укладений договір про закупівлю товарів, робіт і послуг між замовником та виконавцем завдання, проєкту, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації. У разі, коли протягом п’яти календарних днів з дня отримання матеріалів генеральний замовник не повідомив замовнику про організацію проведення їх експертизи шляхом надсилання листа в електронній формі із використанням кваліфікованого електронного підпису, подані завдання, проєкти, роботи з інформатизації вважаються погодженими генеральним замовником за принципом мовчазної згоди.

Для погодження таких завдань, проєктів, робіт з інформатизації НПІ замовники надають:

  • обґрунтування завдання, проєкту, робіт з інформатизації НПІ за встановленою формою;
  • проєкт договору про закупівлю товарів, робіт і послуг із визначеною кошторисною вартістю і строками проведення робіт.

Погодження завдань, проєктів, робіт з інформатизації Національної програми інформатизації, що виконуються за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, здійснюється відповідно до частини 2 статті 16 Закону України «Про Національну програму інформатизації»↗ (далі — Закон № 2807-IX).

Пунктом 2 Закону № 2807-IX↗ визначено, що завдання, проєкти, роботи з інформатизації, що виконуються за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, погоджуються з генеральним замовником на етапі укладення замовниками або їх представниками, що здійснюють роботи для замовника, відповідних договорів, контрактів, угод про виконання завдань, проєктів, робіт з інформатизації з наданням повної інформації про них з метою визначення їх відповідності нормам цього Закону та іншим нормативно-правовим актам, що регулюють відносини у сфері інформатизації. 

Проєкти та роботи з інформатизації, які є складовими завдань Національної програми інформатизації, погоджуються генеральним замовником відповідно до абзаців першого – третього цього пункту.

Крім цього, Порядком формування та виконання галузевої програми, проекту, робіт з інформатизації, затвердженим Постановою № 119↗, передбачено формування та виконання галузевої програми, проєкту, робіт з інформатизації, а також завдань і заходів програми. Програма розробляється міністерством, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи кількох сферах, або іншим центральним органом виконавчої влади, який виконує окремі функції з формування державної політики, як складова частина НПІ й погоджується з генеральним державним замовником НПІ. Формування програми включає її розроблення, погодження та затвердження. Замовник не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про затвердження програми подає її генеральному замовнику.

А також Порядком формування та виконання регіональної програми, проекту, робіт з інформатизації, затвердженим Постановою № 119↗, передбачено формування та виконання регіональної програми, проєкту, робіт з інформатизації, а також завдань і заходів програми. Програма розробляється місцевим органом виконавчої влади як складова частина НПІ і погоджується з генеральним державним замовником НПІ. Формування програми включає її розроблення, погодження та затвердження. Замовник не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про затвердження програми подає її генеральному замовнику.

І наостанок про контроль. 

Відповідно до Порядку здійснення моніторингу та проведення оцінки результативності виконання Національної програми інформатизації та її складових, затвердженого Постановою № 119↗, контроль за використанням замовниками коштів державного бюджету, передбачених для виконання Національної програми інформатизації, здійснюється відповідно до частини четвертої статті 16 Закону № 2807-IX↗.

Пунктом 4 Закону № 2807-IX↗ контроль за використанням замовниками коштів державного бюджету, передбачених для реалізації Національної програми інформатизації, її завдань, проєктів, робіт з інформатизації, здійснюється Рахунковою палатою. Замовники подають до Рахункової палати інформацію про використання зазначених коштів у порядку, встановленому законодавством.

Якщо у вас виникають складнощі з проведенням процедур закупівель, скористайтесь послугою Агентства «Супровід відкритих / міжнародних торгів».

Щоб бути в курсі останніх змін закупівельного законодавства, пропонуємо вам навчання з публічних закупівель: «Дводенне підвищення кваліфікації для замовників», яке відбудеться 04-05.04.2024 року. Доєднуйтесь!

Вікторія НЕХТА,

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»