Розгляд та оцінка тендерних пропозицій з 19.05.2023

Розгляд та оцінка тендерних пропозицій з 19.05.2023

У звичайних відкритих торгах одними з основних етапів проведення цієї процедури закупівлі є розгляд та оцінка пропозицій учасників. Виходячи з норм пунктів 36, 37↗ і 41 Особливостей↗ здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості↗), розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюється відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII↗ (далі – Закон↗) та враховуючи вимоги наведених норм Особливостей↗. Так, за нормами в редакції Особливостей↗ після 19.05.2023 розгляд тендерних пропозицій, умовно кажучи, може здійснюватися за трьома різними сценаріями, а саме:

1) розгляд тендерних пропозицій у відкритих торгах із застосуванням електронного аукціону, у той час коли подано дві і більше пропозицій учасників;

2) розгляд тендерних пропозицій у відкритих торгах, що за обґрунтованим рішенням замовника проводяться без застосування електронного аукціону, у той час коли подано дві і більше пропозицій учасників;

3) розгляд тендерної пропозиції у відкритих торгах, якщо була подана одна така пропозиція.

Спільно для всіх цих сценаріїв залишаються діючими норми частин 3, 4↗, 10↗, 13↗ та абзацу 1 частини 15 статті 29 Закону↗, що визначають такі положення:

Критеріями оцінки є:

1) ціна; або

2) вартість життєвого циклу; або

3) ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема: умови оплати, строк виконання, гарантійне обслуговування, передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробничих кадрів, застосування заходів охорони навколишнього середовища та/або соціального захисту, які пов’язані із предметом закупівлі.

У разі застосування критерію оцінки вартості життєвого циклу до цього критерію крім ціни товару (роботи, послуги) може включатися один або декілька витрат замовника протягом життєвого циклу товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), а саме витрати, пов’язані з:

1) використанням товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), зокрема споживання енергії та інших ресурсів;

2) технічним обслуговуванням;

3) збором та утилізацією товару (товарів);

4) впливом зовнішніх екологічних чинників протягом життєвого циклу товару (товарів), роботи (робіт) або послуги (послуг), у разі якщо їхня грошова вартість може бути визначена, зокрема вплив викидів парникових газів, інших забруднюючих речовин, та інші витрати, пов’язані із зменшенням впливу на навколишнє середовище (довкілля).

У разі застосування критерію оцінки вартості життєвого циклу усі його складові не повинні містити вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції.

За результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції замовник визначає переможця процедури закупівлі та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю згідно з Законом↗.

Також при розгляді пропозицій, поданих у відкритих торгах з урахуванням Особливостей, положення частини 16 статті 29 Закону↗ не застосовуються. На заміну цій нормі застосовується пункт 43 Особливостей↗, що викладено у звичній для нас редакції за пунктом 40 Особливостей↗ до 19.05.2023.

Крім того, згідно з пунктом 42 Особливостей↗ замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей↗, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі.

Якщо необхідно перевірити пропозицію учасника (чи замовнику при проведенні своєї закупівлі, чи самому учаснику своєї пропозиції або пропозиції конкурента), пропонуємо послугу «Перевірка пропозиції» ТОВ «Тендерне агентство Радник» вартістю від 2 350,00 грн.

Замовити послугу ↗ 

Тепер розглянемо розбіжності.

І. Щодо першого сценарію розгляду пропозицій.

Відповідно до пункту 41 Особливостей↗ розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону↗ (положення частин 2↗, 12↗, 16↗, абзаців 2 і 3 частини 15 статті 29 Закону↗ не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей↗.

Оцінка тендерних пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником у тендерній документації, шляхом застосування електронного аукціону. Дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично.

До початку проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично розкривається інформація про ціну та перелік усіх цін тендерних пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.

Якщо крім ціни замовником встановлені інші критерії оцінки відповідно до методики оцінки, до початку електронного аукціону в електронній системі закупівель автоматично визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну та перелік усіх приведених цін тендерних пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни без зазначення найменувань та інформації про учасників.

Під час проведення електронного аукціону в електронній системі закупівель відображаються значення ціни тендерної пропозиції учасника та приведеної ціни.

Якщо для визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, крім ціни, замовником застосовуються інші критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага цих критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків, крім випадків застосування процедури конкурентного діалогу.

Після оцінки тендерних пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною.

У разі відхилення тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, у порядку та строки, визначені статтею 29 Закону↗.

Учасник, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.

Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної у ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим цієї частини.

Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:

1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;

2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;

3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.

ІІ. Щодо другого сценарію розгляду пропозицій.

Відповідно до абзаців 4-9 пункту 37 Особливостей↗ оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою.

Якщо замовником встановлені інші, крім ціни, критерії оцінки відповідно до методики оцінки, після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, що проводяться замовником без застосування електронного аукціону, в електронній системі закупівель автоматично визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну та перелік усіх приведених цін тендерних пропозицій, розташованих у порядку від найнижчої до найвищої ціни.

Якщо замовником застосовуються інші, крім ціни, критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага таких критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків.

Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону↗ (положення частин 2↗, 5 – 9↗, 12↗, 16↗, абзацу 1 частини 14↗, абзаців 2 і 3 частини 15 статті 29 Закону↗ не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей↗.

Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.

Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном “аномально низька ціна тендерної пропозиції” розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота)), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.

Замовник може відхилити аномально низьку тендерну пропозицію, у разі якщо учасник не надав належного обґрунтування вказаної в ній ціни або вартості, та відхиляє аномально низьку тендерну пропозицію у разі ненадходження такого обґрунтування протягом строку, визначеного абзацом першим цієї частини.

Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про:

1) досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;

2) сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;

3) отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.

ІІІ. Щодо третього сценарію розгляду пропозицій.

Відповідно до пункту 36 Особливостей↗, якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей↗, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону↗.

Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог статті 29 Закону↗ (положення частин 2↗, 5 – 9↗, 11, 12↗, 14↗, 16↗, абзаців 2 і 3 частини 15 статті 29 Закону↗ не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей↗. Замовник розглядає найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі відповідно до цього пункту щодо її відповідності вимогам тендерної документації.

Якщо замовником встановлені інші, крім ціни, критерії оцінки відповідно до методики оцінки, після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, в електронній системі закупівель автоматично визначаються показники інших критеріїв оцінки та приведена ціна, після чого розкривається інформація про приведену ціну.

Якщо замовником застосовуються інші, крім ціни, критерії оцінки, у тендерній документації визначається їх вартісний еквівалент або питома вага таких критеріїв у загальній оцінці тендерних пропозицій. Питома вага цінового критерію не може бути нижчою ніж 70 відсотків.

Варто зазначити, що відповідно до пункту 25 Особливостей↗ положення частини 3 статті 10 Закону↗ до відкритих торгів, оголошених замовником згідно з Особливостями↗, не застосовується. Тобто за Особливостями↗ не оголошуються відкриті торги з публікацією англійською мовою. Тим самим, як і визначено абзацом 2 пункту 36, абзацом 7 пункту 37↗ та пунктом 41 Особливостей↗, положення частин 2↗ і 12 статті 29 Закону↗ не застосовуються, оскільки стосуються лише міжнародних відкритих торгів.

Відвідайте офлайн-навчання «Фахівець з публічних закупівель: 5-денний інтенсивний практичний курс» від Академії Радник 12–16 червня 2023 р. та отримайте надзвичайний досвід, що допоможе вам у роботі.

«Фахівець з публічних закупівель: 5-денний інтенсивний практичний курс»

«Фахівець з публічних закупівель: 5-денний інтенсивний практичний курс»

Зареєструватися на навчання 

Олег Підгірський, 

юрист ТОВ «Тендерне агентство Радник»